Thông báo tuyển sinh vào lớp 10 - Năm học 2024-2025

Thứ năm - 13/06/2024 05:44
Thực hiện Công văn số 1098/SGDĐT-QLCLGD-GDTX, ngày 25/4/2024 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định, V/v hướng dẫn tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 THPT, năm học 2024-2025;       Trường THPT Xuân Diệu xây dựng Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT, năm học 2024-2025 của trường như sau
Tải file thông báo /uploads/news/2024_06/ke-hoach-ts-vao-lop-10-nh-2024-2025.doc
Tải file lựa chọn tổ hợp môn/uploads/news/2024_06/phieu-dang-ky-chon-mon-thpt-xd-2024-1.doc
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH
TRƯỜNG THPT XUÂN DIỆU
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
   

Số: 94/KH-THPTXD
Tuy Phước, ngày 26 tháng 4 năm 2024
KẾ HOẠCH
Tuyể sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024- 2025
Trường THPT Xuân Diệu
 
   

      Thực hiện Công văn số 1098/SGDĐT-QLCLGD-GDTX, ngày 25/4/2024 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định, V/v hướng dẫn tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 THPT, năm học 2024-2025;
       Trường THPT Xuân Diệu xây dựng Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT, năm học 2024-2025 của trường như sau:

I. ĐỊA BÀN, CHỈ TIÊU TUYỂN SINH
1. Địa bàn tuyển sinh:
Trường THPT Xuân Diệu tuyển học sinh tốt nghiệp THCS của các trường THCS: TT Tuy Phước, Trần Bá, Phước Lộc, Phước An, Phước Thành.
2. Chỉ tiêu tuyển sinh:
Thực hiện theo Công văn số 703/QĐ-SGDĐT  ngày 03/5/2024 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định, về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT Xuân Diệu năm học 2024-2025. Chỉ tiêu được giao là 499 học sinh.

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐỘ TUỔI, HỒ SƠ VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT TUYỂN:
1. Đối tượng dự tuyển
Là người học đã tốt nghiệp THCS chưa dự thi tuyển vào các trường THPT công lập hoặc đã dự thi nhưng không trúng tuyển.
2. Độ tuổi dự tuyển
a) Đối với thí sinh tốt nghiệp THCS trong năm học liền kề với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10: Thực hiện theo Điều 33 của Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT.
b) Đối với thí sinh tự do đã tốt nghiệp THCS ở những năm trước: Tuổi của học sinh vào học lớp 10 được phép cao hơn không quá 2 tuổi so với tuổi quy định.
3. Hồ sơ tuyển sinh:
- Khai báo nội dung đăng ký theo mẫu Phiếu trên hệ thống.
- Scan hoặc chụp các loại giấy tờ liên quan:
+ Giấy xác nhận thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có).
+ Giấy xác nhận do UBND xã, phường, thị trấn cấp (đối với người học đã tốt nghiệp THCS từ những năm trước) không trong thời gian thi hành án phạt tù; cải tạo không giam giữ hoặc vi phạm pháp luật.
4. Đăng ký tuyển sinh:
- Học sinh đăng ký xét tuyển vào lớp 10 theo hình thức đăng ký trực tuyến: từ ngày 15/6/2024 đến hết ngày 07/7/2024.
- Học sinh chịu hoàn toàn trách nhiệm với thông tin khai báo. Khi thực hiện thủ tục nhập học, nhà trường yêu cầu HS trúng tuyển nộp bản chính các loại hồ sơ quy định ở mục 3 ở trên để đối chiếu.
- Dữ liệu trong phần mềm xét tuyển vào lớp 10 năm học 2024 – 2025 được liên thông từ hệ thống CSDL ngành giáo dục cấp THCS và là cơ sở để tính điểm xét tuyển.
- Trường hợp thí sinh không thể đăng ký trực tuyến được (do chưa có dữ liệu trên hệ thống; trùng, sai số CCCD chưa khắc phục kịp hoặc có lý do bất khả kháng khác), thí sinh thực hiện đăng ký tuyển sinh trực tiếp: Thí sinh đem theo đầy đủ hồ sơ đến nộp tại trường THPT Xuân Diệu để đăng ký tuyển sinh, Trường sẽ nhập dữ liệu thí sinh trên phần mềm tuyển sinh và cung cấp tài khoản, mật khẩu cho thí sinh.
III. ĐIỂM XÉT TUYỂN
1. Điểm xét tuyển:
-  Điểm Xét tuyển theo kết quả rèn luyện và học tập của mỗi năm học của người học ở cấp THCS được qui định như sau:
      + 10 điểm: Hạnh kiểm tốt và học lực giỏi.
      + 9 điểm: Hạnh kiểm khá và học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt và học lực khá.
      + 8 điểm: Hạnh kiểm khá và học lực khá.
      + 7 điểm: Hạnh kiểm trung bình và học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt và học lực trung bình.
      + 6 điểm: Hạnh kiểm khá và học lực trung bình hoặc hạnh kiểm trung bình và học lực khá.
      + 5 điểm: Trường hợp còn lại.
- Điểm Cộng thêm cho đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên theo qui định tại mục IV 1,2,3.
- Điểm Xét tuyển là tổng của: Tổng điểm theo Kết quả rèn luyện, học tập của 4 năm học ở THCS và Điểm cộng thêm cho đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên.
2. Nguyên tắc xét tuyển:
Căn cứ chỉ tiêu được giao và Điểm xét tuyển, tiến hành xét tuyển từ điểm cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.
Nếu đến cuối chỉ tiêu có nhiều học sinh có Điểm xét tuyển bằng nhau thì căn cứ các điểm trung bình cả năm học lớp 9 của tất cả các môn có tính điểm trung bình để xếp từ cao xuống thấp; nếu vẫn có trường hợp bằng điểm nhau thì xét  tiếp điểm trung bình của hai môn toán và môn Ngữ văn của năm học lớp 9.

IV. CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN
1. Cộng 1,5 điểm cho một trong các đối tượng:
- Con liệt sĩ; con thương binh mất sức lao động 81% trở lên; con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên; con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên;
- Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.
          2. Cộng 1,0 điểm cho một trong các đối tượng:
Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động, con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng; con thương binh mất sức lao động dưới 81%; con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%; con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%”.
          3. Cộng 0,5 điểm cho một trong các đối tượng:
Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số; người học đang sinh sống, học tập ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
Vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn là các thôn, xã đặc biệt khó khăn có trong các quyết định: Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025; Quyết định 612/QĐTTg ngày 16/9/2021 của Ủy ban dân tộc về việc phê duyệt danh dách thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025; Quyết định 489/QĐ-TTg ngày 13/4/2015 về việc công nhận xã đảo tỉnh Bình Định.
V. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ HỒ SƠ DỰ TUYỂN
- Đăng ký hồ sơ trực tuyến: Từ ngày 15/6/2024 đến hết ngày 07/7/2024.
- Thu nhận hồ sơ (trường hợp cho thí sinh không đăng ký trực tuyến được quy định ở mục II.4): Từ ngày 15/6/2024 đến hết ngày 07/7/2024.
- Trong thời gian đăng ký hồ sơ, nếu Thí sinh cần nhà trường hỗ trợ đăng ký trực tuyến thì Thí sinh đến trường, liên hệ Văn phòng để được hướng dẫn hỗ trợ.
- Ngày 12/7/2024: Công bố kết quả xét tuyển tại trường THPT Xuân Diệu.
Thời gian làm việc trong ngày như sau:
+ Buổi sáng:   Từ 7g00 đến 11g00.
+ Buổi chiều:  Từ 14g00 đến 16g30.
          VI. ĐĂNG KÝ LỰA CHỌN TỔ HỢP MÔN HỌC
Học sinh trúng tuyển vào trường THPT Xuân Diệu năm học 2024 – 2025, được lựa chọn tổ hợp môn học dự kiến như sau:
1. Môn học bắt buộc:
- Văn; Toán; Tiếng Anh; Thể dục; GDQP&AN; Giáo dục thể chất ; Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; Giáo dục của địa phương.
2. Môn học tự chọn (chọn 1 tổ hợp phù hợp):
TT Các tổ hợp môn học lựa chọn Chuyên đề học tập Lựa chọn của HS
NV 1 NV 2
1 Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Vật lí, Tin học Toán, Văn , vật lý    
2 Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Hóa học, Tin học Toán, Văn, Hóa học    
3 Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Sinh học, Công nghệ trồng trọt Toán, Văn, Sinh học    
4 Vật lí, Hóa học, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học Toán, Vật lý, Hóa học    
5 Hóa học, Sinh học, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học Toán, Hóa học, Sinh học    
(Học sinh đánh dấu X vào nhóm tổ hợp lựa chọn; nhận phiếu đăng ký môn học lựa chọn vào ngày 12/7/2024)
Trên đây là Kế hoạch công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2024 – 2025 của trường THPT Xuân Diệu, trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần báo cáo cho Hiệu trưởng để được hướng dẫn giải quyết./.


Nơi nhận:
- Sở GD (báo cáo) ;
- Các trường THCS (t/b);
- Ban tuyển sinh (t/h);
- Lưu VT.
   
                            HIỆU TRƯỞNG 

                                                                                          Lê Thị Ánh Hồng
 

Nguồn tin: Trường THPT Xuân Diệu

Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 4.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

TRƯỜNG THPT XUÂN DIỆU - BÌNH ĐỊNH - CHÀO THẦY CÔ

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi